Scholaris

Szkolenia, Psychologia, Języki Obce

Nauka

Przykład lekcji: Klasyfikacja czworokątów

Przykład lekcji: Klasyfikacja czworokątów

1. Cel lekcji

 • Określanie własności czworokątów.
 • Klasyfikowanie czworokątów na podstawie ich własności.
 • Rozróżnianie poszczególnych czworokątów: prostokątów, kwadratów, równoległoboków, trapezów, rombów.
Klasyfikacja czworokątów

2. Przygotowanie uczniów

Uczeń:

 • Rozpoznaje następujące czworokąty na podstawie ich własności: prostokąt, kwadrat, równoległobok, trapez, romb, dowolny latawiec.
 • Wykonuje czynności zgodnie ze schematem blokowym, rozwiązuje zadania zamieszczone w załącznikach.

3. Osiągnięcia

Uczeń:

 • Rozróżnia poszczególne czworokąty;
 • Sprawnie posługuje się schematem blokowym;
 • Klasyfikuje czworokąty na podstawie ich własności.

4. Metody pracy

 • praca w grupach;
 • sterowane przez nauczyciela eksperymenty uczniów;
 • praca indywidualna;
 • dyskusja, pogadanka;
 • metoda objaśniająca.

5. Środki realizacji, pomoce dydaktyczne

Materiały pomocnicze:

 • zestaw figur – zał. 1;
 • karta pracy – zał. 2;
 • klej, nożyczki;
 • pusty schemat blokowy – zał. 3;
 • napisy do schematu – zał.4;
 • foliogram – zał. 5.

6. Matematyczne treści lekcji, czynności ucznia

 • znajomość własności czworokątów;
 • rozróżnianie czworokątów na podstawie ich własności;
 • klasyfikowanie czworokątów do odpowiednich grup.
Lekcja klasyfikacja czworokątów

7. Przebieg lekcji

Faza wstępna

1. Część organizacyjna (3 min) – witam uczniów, sprawdzam listę obecności, zapisuję na tablicy numer i temat lekcji.

Faza realizacyjna

Wprowadzenie nowego materiału oraz sprawdzenie i utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć:

2. Zadanie do zrealizowania w parach (10 min.). Proszę uczniów, aby rozwiązali następujące polecenie:

„Określ, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe?”.

 • Każdy prostokąt jest kwadratem.
 • Czy kwadrat jest prostokątem?
 • Każdy równoległobok jest rombem.
 • Czy każdy romb jest równoległobokiem?

Uczniowie w parach zastanawiają się nad odpowiedziami, następnie zaś odpowiadają na pytania.

3. Praca indywidualna, karta pracy (zał. 1 i 2), (20 min).

4. Porównanie wypełnionych przez uczniów kart pracy z foliogramem (zał.5), (10 min).

Faza podsumowująca

Utrwalenie wiadomości – Pytam uczniów, czy wszystko jest dla nich zrozumiałe.

Wejdź i sprawdź czy trudny jest zawód nauczyciela?

8. Praca domowa

Wypełnij schemat blokowy. Zrób to na podstawie karty wypełnionej podczas dzisiejszej lekcji.

Umieść napisy według cech, jakie dane czworokąty spełniają. Strzałka wskazuje, które czworokąty należą do grupy o danej cesze.

9. Możliwe rozszerzenia tematu

 • Można zamienić zadania, czyli w czasie lekcji uzupełniać schemat blokowy, a jako pracę domową wykorzystać kartę pracy.
 • Można zaproponować (przynajmniej tym uczniom, którzy szybko pracują), aby spróbowali zrobić podobny schemat blokowy dla trójkątów, klasyfikując je ze względu na kąty albo boki.

10. Uwagi metodyczne

 • Zał. 2 – ważne jest, aby uczniowie starali się wklejać wszystkie możliwe czworokąty spośród tych, które otrzymali (oczywiście po jednym z jednakowych rodzajów). Wszystkie czworokąty powinny być umieszczone w zbiorach.
 • W pkt 3. bardzo ważne jest omówienie każdego błędu, a także zapoznawanie uczniów z własnościami figur oraz utrwalanie tych wiadomości.

Dowiedz się więcej: Równia pochyła – co warto wiedzieć?